Vrijdag 19 juli 2019

Omgevingsvergunning voor windmolens onder voorwaarden verleend

In haar zitting van donderdag 24 oktober heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een omgevingsvergunning onder voorwaarden verleend aan NV W-Kracht.

De aanvraag betreft het bouwen van een windmolenpark met twee windturbines ten noorden en één molen ten zuiden van de E40 in Beernem.

De deputatie is van oordeel dat deze windmolens ruimtelijk gebundeld kunnen worden met de E40 (de 2 noordelijke windmolens staan op amper 60 m van de autostrade en de zuidelijke molen op 130 m) en met de spoorweg Oostende-Brussel (op 600 m).

 

Openbaar onderzoek en adviezen
Tijdens het openbaar onderzoek werden 28 bezwaren ingediend. Het gemeentebestuur van Beernem en van buurgemeente Aalter brachten een negatief advies uit.

 

Alle uitgebrachte technische adviezen (Vlaams departement Omgeving, Vlaams Energieagentschap, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Wegen en Verkeer, departement Landbouw en Visserij en directoraat-generaal Luchtvaart) en het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) zijn gunstig.
De deputatie volgt het gunstig advies van de POVC waaruit blijkt dat de hinder en impact voor de omgeving heel beperkt kan gehouden worden en dat aan alle wettelijke Vlaamse normen kan voldaan worden. Dit wil zeggen dat geen enkele woning méér dan 8 uur slagschaduw op jaarbasis of méér dan een half uur per dag mag ondervinden.

Wat de impact op de buurtweg en op de natuurwaarden in de omgeving betreft, heeft de aanvrager duidelijk gemaakt dat de gevraagde constructies de buurtweg niet hypothekeren. Daarnaast werd via een opmeting door een landmeter aangetoond dat geen enkele hoogstammige boom zal moeten geveld worden bij de realisatie van dit project.

 

Extra maatregel om vleermuizen te beschermen
Er werd een extra milderende maatregel toegevoegd om vleermuizen te beschermen. Naast de klassieke stillegmodus zal een bijkomende veiligheid ingebouwd worden: een detectiesysteem voor vleermuizen.
De Provincie zal de installatie en werking hiervan, samen met het Agentschap Natuur en Bos (ANB), nauwgezet opvolgen.

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden

 

Bericht geplaats door: jDebaene Johan op 30-10-2018

Het grootste probleem dat ik heb met die windturbines, naast de gezondheid , is dat de eigenaar van de grond een vergoeding krijgt tussen 20.000 en 50.000 per molen en per jaar, terwijl de woningen in de dichte omgeving tot 50 % in waarde dalen en daar geen schadeloosstelling tegenover staat. In onze buurlanden worden er wel vergoedingen betaald voor waardevermindering. Bovendien is de aanvrager meestal een firma die zich specialiseert in het verkrijgen van vergunningen, om die dan snel door te verkopen voor een zeer hoge prijs. Dit zijn een beetje de makelaars uit het voetbal...... ik heb enorm veel gelezen van wetenschappelijke studies en zware klachten. Ik begrijp niet dat dit allemaal over het hoofd gezien wordt voor puur geldgewin.........

Bericht geplaats door: jDebaene Johan op 30-10-2018

Dit is maar de eerste veldslag, die verloren werd. Gemeentebesturen Beernem en Aalter, benadeelde omwonenden en bedrijven kunnen in beroep gaan tegen deze beslissing van de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen . Uiteindelijk is de laatste stap : De raad van State. De voorbije maanden werd een omgevingsvergunning door de raad van State vernietigd. Windturbines horen niet thuis in een dicht bevolkt dorp.