Donderdag 23 januari 2020

Eénrichtingsverkeer in de Rollebaanstraat zonder inspraak van de inwoners

Geschreven door Eddy Persyn op 10-06-2019

Agendapunt 10 op de gemeenteraad van donderdag 6 juni betrof het invoeren van éénrichtingsverkeer in de Rollebaanstraat en de Diksmuidse Boterweg, dit in het kader van de veiligheid voor de schoolomgeving.

Hieronder het agendapunt:

10. Invoeren eenrichtingsverkeer in deel Rollebaanstraat en Diksmuidse Boterweg | GR/2019/095

In het mobiliteitsplan, goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 22 februari 2018, werd ook de optimalisatie van de circulatie in het centrum van Beernem bekeken.

De volgende maatregelen werden voorgesteld:

- invoeren van eenrichtingsverkeer én een tonnagebeperking in de Rollebaanstraat vanaf de Bloemendalestraat in de richting van en tot aan de Berenheemstraat. Dit stuk, gelegen in de onmiddellijke omgeving van een school is te smal voor tweerichtingsverkeer, met alle mogelijke conflictsituaties tussen auto's onderling en tussen auto's en fietsers. Deze ingreep beoogt vooral het verbeteren van de veiligheid in de schoolomgeving.

- invoeren van eenrichtingsverkeer in de Diksmuidse Boterweg vanaf de private inrit van Curando in de richting van en tot aan de Bloemendalestraat. Hier geldt al een verbod voor +3,5 ton. Ook dit stuk is te smal voor tweerichtingsverkeer wat, samen met de beperkte zichtbaarheid op het aankomend verkeer door de hoekwoning, vooral voor conflicten zorgt ter hoogte van het kruispunt met de Bloemendalestraat.

De beide eenrichtingsstraten bevestigen elkaar. Er kan in een lus gereden worden.

Voor het audioverslag van de gemeenteraad van 6 juni kun je hier klikken

In dit verslag tussen minuut 27’50’’ en 39’55’’ kun je de voorstelling van punt 10 horen en aansluitend een aantal pertinente vragen door raadslid Branco Francois en aanvullend raadslid Gijs Degrande.

De vragen nog even op een rij:

Waarom is er geen overleg geweest met de buurtbewoners? Wat is de mogelijke impact voor de handelaars? Waarom wordt er niet geopteerd voor een testperiode waarna er een grondige evaluatie gebeurt? Zal het eenrichtingsverkeer er niet voor zorgen dat er sneller gereden wordt? Wat met de veiligheid aan het kruispunt aan de kerk? Wat zijn de gevolgen voor de mensen uit de Kasteeldreef, de Berenheemstraat en het Patershof? En heeft het eenrichtingsverkeer wel een toegevoegde waarde voor de zwakke weggebruikers uit het Kloosterhof, Mirte, Rosas en Mariawende

 

Na de gemeenteraad vroeg ondergetekende om meer uitleg en meer bepaald de wijze van communicatie naar de inwoners van Rollebaanstraat en Berenheem, Diksmuidse Boterweg en bij uitbreiding de aanpalende straten zoals de Kasteeldreef. Burgemeester Jos Sypré verwees naar het onderzoek rond de herziening van het mobiliteitsplan die in Open blad van november 2016 (via deze link op pag 2, 3, 4 en 5) is gestart met een bevraging bij de inwoners die konden reageren op de website www.beernem.be. Op basis van die informatie en met de medewerking van een studiebureau werd dan een nieuw mobiliteitsplan voorgesteld en goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 22 februari 2018. Via deze link kun je het mobiliteitsplan consulteren; op de pag 5, 6, 7 en 68 kun je de probleemstelling en voorgestelde oplossing lezen wat de Rollebaanstraat betreft. Daarna was er nog de publicatie in Open blad van mei 2018 (die je hier via deze link kunt nalezen op pag vier en vijf). Daarnaast kwam er nog een opsomming van de voordelen qua veiligheid voor de zwakke weggebruikers in de Rollebaanstraat.en de voordelen voor de handelaars in de Bloemendalestraat tussen Diksmuidse Boterweg en Rollebaanstraat

 

In de Open blad edities van zowel november 2016 als mei 2018 is er nergens enige verwijzing naar de Rollenbaanstraat en omgeving. Als inwoner binnen dit gebied was de enige informatie bron het goedgekeurde mobiliteitsplan van februari 2018. Wij zijn nooit geconsulteerd of bevraagd geweest en in het mobiliteitsplan (zie pag 6) wordt er enkel over contacten met directies van scholen en Curando gesproken. Behalve de input eind 2016 naar het mobiliteitsplan toe is er nooit, met nadruk op nooit, een inspraak moment geweest. De opmerking die raadslid Gijs Degrande in zijn weerwoord richtte aan burgemeester Jos Sypré is terecht met name: tussen plan en uitvoering is een stap overgeslagen; overleg met de inwoners.

Ik kan enkel vaststellen dat er op zijn minst een vermoeden van schending van het gelijkheidsbeginsel is. De enige input als inwoner was het bevragingsmoment van november tot 15 december 2016. Voor alle duidelijkheid: het mobiliteitsplan is een plan met de probleemstellingen en een voorstelling van mogelijke oplossingen maar nog geen definitieve uitvoeringsbeslissing! Bijgevolg kan je als burger niet weten welke vorm het definitieve uitvoeringsbesluit zal aannemen en zou hier minstens moeten communicatie over zijn geweest. Zoals boven reeds vermeld is dit absoluut niet gebeurd, noch in Open blad of op een andere wijze. De bewering tijdens de gemeenteraad van 6 juni jl.dat er voldoende info momenten zijn geweest is dus manifest onwaar en hier druk ik mij nog heel zacht uit. Alle andere ingrijpende maatregelen op andere locaties binnen de gemeente kregen of krijgen die inspraak en/of overlegmomenten wel dus …

 

Over de huidige beslissing nog het volgende:

Zal éénrichtingsverkeer het probleem oplossen? Ik kan niet voor alle andere inwoners van de getroffen straat spreken maar de dagelijkse ervaring leert ons dat na het verwijderen van de verkeersdrempel ter hoogte van de kinderopvang in de Rollebaanstraat de snelheid van de auto’s terug is toegenomen. De dubbele rijrichting vertraagt het verkeer nog enigszins wegens de mogelijkheid van een tegenligger. Eénrichtingsverkeer zal bijgevolg de snelheid nog doen toenemen. Bij het binnenrijden van de Rollebaanstraat zal het kruispunt ter hoogte van de kerk in de Bloemendalestraat ook gevaarlijker worden. Het is duidelijk dat dit plan opgesteld is door mensen die ‘niet’ in de straat wonen.

Wat is het werkelijke probleem? Nogal wat chauffeurs hebben weinig of geen respect en begrip voor de zwakke weggebruikers zijnde kinderen en bejaarden enerzijds en de inwoners van de betrokken straat anderzijds. Voor alle duidelijkheid gaat het hier niet alleen over het rijgedrag van doorgaand verkeer die er trouwens niet thuishoort. Dit gebrek aan elementair respect en begrip heeft geleid tot de terechte vraag van de schooldirecties om veiligheidsmaatregelen. Zal de huidige beslissing het probleem oplossen… naar mijn mening niet; gezien het hardleerse foute rijgedrag. Dit foute rijgedrag doet zich buiten de piekuren van begin en einde school ook voor. Er even op wijzen dat het aantal schooldagen ongeveer 50% van een jaar bedraagt en het probleem buiten de schooluren acuter zal worden door het éénrichtingsverkeer, zeker in de Rollebaanstraat en dit duidelijk niet in het voordeel van de betrokken inwoners.

Het probleem zal zich bovendien uitbreiden naar de Kasteeldreef. Vraag maar na toen de Rollebaanstraat vorig jaar een tijdlang wegens werken was afgesloten ter hoogte van het nieuwe appartementen complex Berenheem. Bovendien zijn er de bewoners van ‘Patershof’ die ook bepaald tot de categorie ‘zwakke weggebruiker’ behoren.

Een adequate oplossing vinden ligt niet voor de hand; maar eens samen zitten met de betrokken inwoners en overleg plegen lijkt mij constructiever dan kosten te maken voor een oplossing die er geen is en alleen maar zal leiden tot méér ingrepen en kosten voor zowel de overheid als de inwoners. De schooldirecties en ouderraden hebben hier een grote verantwoordelijkheid om leerlingen en ouders te wijzen op hun verantwoordelijkheid in het verkeer en permanent te sensibiliseren, het ganse schooljaar door. Zij waren toch sterk vragende partij aldus burgemeester Jos Sypré tijdens zijn reactie op de gemeenteraad van 6 juni rond agendapunt 10.

Nog een persoonlijke noot: onze uitrit achteraan komt naast de inrit van Mirte in de Rollebaanstraat en het is telkenmale een uitdaging om de Rollebaanstraat in te rijden ongeacht de rijrichting voor ons. Dan nog dit: op het vlak van luchtvervuiling zal dit ook geen winstpunt zijn; voor ons en onze onmiddellijke buren zullen dit voor elk van ons meerdere honderden kilometer per jaar betekenen.

Hopelijk komt er toch nog een moment van bezinning in het College en gaan zij het gelijkheidsbeginsel wel respecteren en de maatregel uit stellen tot een echt overleg met de betrokken inwoners is gebeurd met aanwezigheid van de schooldirecties.