Zondag 25 augustus 2019

Wordt er in Beernem bespaard op veiligheid

Geschreven door Lode Vanneste op 09-11-2017

In onze gemeente beknibbelt de bestuurscoalitie van N-VA en CD&V op veiligheid. Althans, dat beweert een gemeenteraadslid in het afdelingskrantje van oppositiepartij Groen.  Een nogal populistische en foutieve uitspraak  die bovendien zwaar afbreuk doet aan de werking van politiezone Het Houtsche.

 

Wanneer we kijken naar de middelen die Beernem deze legislatuur investeert in de politiezone zien we alleszins geen besparing, integendeel.   Voor we de concrete cijfers bekijken eerst volgende gegevens : de inkomsten van Het Houtsche bestaan grosso modo  voor 50 % aan federale toelagen en voor 50 % aan gemeentelijke toelagen. Van de drie gemeentes in onze politiezone neemt Beernem  29.85 % voor zijn rekening terwijl Oostkamp en Zedelgem respectievelijk voor 35.85 % en 34.33 % instaan.  Bij de gemeentelijke toelage wordt daarbij het onderscheid gemaakt tussen de gewone begroting (de jaarlijks terugkerende uitgaven en inkomsten zoals de lonen van het personeel en de gemeentelijke en federale toelages) en de buitengewone begroting (de uitzonderlijke uitgaven en inkomsten zoals bijvoorbeeld herstellingswerken voor gebouwen of aankoop van onroerende goederen).

 

Bestuderen we nu de  gewone toelage, dan stortte Beernem zowel  in 2014 als  in 2015 telkens 1.171.691 € door naar de rekening van het Houtsche.  In 2016 steeg de toelage met 3 % naar 1.206.848 €.  In 2018 volgt een nieuwe indexatie met 3 % en stijgt de toelage naar 1.280.845 €.  Ook in 2019 is er een stijging met 3 % naar 1.318.755 €.  Met andere woorden: in 2019 zal de toelage van Beernem  147.058 € hoger zijn dan in 2013.  Voor de hele legislatuur bedraagt de toelage voor onze gemeente zo 7.356.190 €.Wat betreft de  buitengewone toelage was er in 2014 voor onze gemeente  een uitgave van 33.928 € en is er in  2019 nog een uitgave voorzien van 98.777 €.  Uit deze cijfers blijkt dus niet dat Beernem beknibbeld op veiligheid.

 

Vanwaar komt dan de foutieve stelling?  Daarvoor moeten we terugkeren naar de politieraad van 24 april 2013.  Op die woensdagavond werd het organigram van de politiezone het Houtsche aangepast.  Van de 7 commissarissen vloeiden er twee af, het aantal hoofdinspecteurs daalde van 21 naar 18 terwijl het aantal inspecteurs steeg van 65 naar 67.  Bij het burgerpersoneel kwamen er tenslotte drie nieuwe mensen bij.  Er werden dus drie personeelsleden geschrapt en er was een versterking van het basiskader ten nadele van het middenkader.  Om te voorkomen dat deze afslanking invloed zou hebben op de dagelijkse werking van de drie lokale afdelingen,  werden verschillende taken gecentraliseerd.   Deze ingreep levert sindsdien jaarlijks een besparing op van ongeveer 270.000 € voor de hele politiezone.

 

Waarom werd deze hervorming doorgevoerd?  Heel simpel: tijdens deze legislatuur gingen tal van agenten op hun welverdiende pensioen.  De werkgeversbijdragen voor de pensioenen stegen daardoor navenant.  En jammer genoeg volgen de federale toelagen wel de indexering maar doen ze dat niet voor de gestegen pensioenuitgaven.  Met andere woorden zijn de fel gestegen  pensioenkosten volledig ten laste van de gemeente.   Gelukkig trad de politiezone proactief op met de formatiewijziging met als doel om ook deze legislatuur de jaarlijkse indexatie voor de drie gemeentes te beperken tot 3 % (zoals dat ook in de periode 2002 – 2011 het geval was).

 

En hiermee is dit verhaal niet volledig want na deze  hervorming in 2014 bleef het Houtsche een spaarzaam maar tegelijkertijd ook efficiënt beleid voeren. Ze doet dit mede door een aanzienlijk reservefonds waarmee ze onevenwichten op de begroting kan opvangen of investeringen uitvoeren (ter info: eind 2017 zal dit reservefonds 1.5 miljoen euro bevatten).  Bovendien kreeg de zone in 2016 een bijzondere meevaller met 1.1 miljoen euro extra federale dotaties en was er datzelfde jaar ook een boni op  de jaarrekening van 640.000 euro.  Het zorgt ervoor dat de bouw  van het nieuwe veiligheidsgebouw (waarvoor een investering is voorzien van 1.6 miljoen euro) uit de eigen begroting kan worden gefinancieerd .

 

En ook voor de gemeente had dit zuinige beleid mooi nieuws:  de jaarlijkse indexering van 3 % bleek zowel in 2015 als in 2017 niet nodig.  Dit betekent voor de drie gemeentes  een blijvende besparing voor de komende jaren. En  ook  in de buitengewone dienst bleken een aantal uitgaven uiteindelijk niet nodig.  Het zorgt ervoor  dat Beernem 347.475 € minder uitgaven heeft dan in het begin van deze legislatuur geraamd, voor Oostkamp en Zedelgem loopt dit bedrag zelfs op tot respectievelijk 529.340 € en 512.528 €. De politiezone vraagt en gebruikt dus enkel de middelen die ze nodig heeft om haar werking te garanderen en zelfs uit te breiden. 

 

Niet alleen op financieel gebied werden mooie resultaten geboekt .  Bekijken we de criminaliteitscijfers van 2016 dan zien we dat Het Houtsche fantastisch werk leverde.  Het aantal woningdiefstallen daalde vorig jaar met 21.5 % tov 2015. De zone zette dus met succes zwaar in op de eigendomsdelicten via  ondermeer 3 speed-DPA-acties, 59 controles met de ANPR-camera’s en met de opleiding van 16 vrijwilligers tot diefstalpreventie-adviseur.  Het aantal inbraken in bedrijven daalde vorig jaar  dan weer met 35 %.  En ook de recherche leverde knap werk met de identificatie van 59 verdachten van diefstallen en 115 verdachten van inbreuken op de drugswetgeving.  427 feiten werden bovendien politioneel opgelost en 44 % van de onderzoeken werden opgelost dankzij de ANPR-technologie.

 

Dat er dus bespaard wordt op veiligheid klopt  niet.  Politiezone Het Houtsche wist de voorbije jaren met een zuinig en efficiënt beleid via de beschikbare reserves haar werking uit te breiden en behaalde ook op bestuurlijk vlak  knappe resultaten.  Een groene pluim voor  korpschef Eddy Vandaele en zijn team had dus beter op zijn plaats geweest.

 

En als afsluiter nog dit: ook de bewering die Groen (en voorheen ook al  SPA)  in haar afdelingskrantje doet dat Beernem  bespaart op het sociaal beleid klopt niet!   Net als de toelage aan de politiezone steeg ook de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW de voorbije jaren gevoelig. De bijdrage steeg van 850 000 euro aan het begin van de legislatuur tot 1 150 000 euro in, een toename  met maar liefst 35 %.  Bovendien wordt door de integratie van OCMW en gemeente ook een pak efficiënter gewerkt.  Zo is er sinds 2014 slechts één secretaris, één financieel beheerder, één personeelsdienst, één aankoopdienst en één budget voor gemeente én OCMW.  Alle kosten worden nu  gedragen door de gemeente in plaats van het OCMW.  Logisch want het gaat uiteindelijk om dezelfde gemeentelijke middelen.  Jammer dat ook in Beernem de linkse partijen de mensen onterecht bang willen maken.