Woensdag 8 april 2020

Copyright & disclaimer


Beernem, 01 januari 2012 – Actuali.be verzorgt regionieuws en is een volledig onafhankelijk nieuwsagentschap. Actuali.be behoort niet tot het Beernems gemeentebestuur en blijft politiek en economisch op een objectieve en onafhankelijke manier werken. Medewerkers van de redactieraad houden zich aan de deontologische regels, die door beroepsjournalisten worden nagestreefd.  Medewerkers aan dit medium werken op vrijwillige basis.


Actuali.be werkt ook volledig onafhankelijk van adverteerders en houdt zich het recht voor bepaalde zaken niet te publiceren.
 

Informatie


Actuali.be heeft deze nieuwe website ingericht als een service naar internetgebruikers toe. Alle gegevens die op Actuali.be verschijnen zijn bedoeld om bezoekers meer informatie te verschaffen over bepaalde onderwerpen. Deze informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder waarschuwing op gelijk welk tijdstip veranderd of aangepast worden. Actuali.be is niet in staat om ten allen tijde de beschikbaarheid en de echtheid of juistheid van de aangeboden informatie te garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheden of onvolmaaktheden van de op deze site verschenen artikels. Actuali.be sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit of verband houdt met de gegevens die op de website verschijnen of de onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Actuali.be distantieert zich ook en is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen in andere netwerken, die gebruikt worden om toegang tot Actuali.be te verkrijgen.


Verantwoordelijkheid


Hoofdredacteur Reginald Braet blijft verantwoordelijk voor alle informatie die op deze site verschijnen en genaamde is auteursrechterlijk uitdrukkelijk beschermd.


Privacy


De hoofdredacteur en medewerkers van Actuali.be waken erover dat alle persoonsgegevens die op Actuali.be verschijnen, strikt vertrouwelijk zijn en in overeenstemming zijn met de geldende privacywetgeving en enkel geregistreerd worden voor het opgegeven doel waarvoor ze op de site verschijnen. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Het is Actuali.be toegestaan cookies te gebruiken voor het analyseren van informatie over het bezoek aan haar website. Dit garandeert het gebruiksgemak en helpt om bepaalde diensten te verbeteren. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Via de internetbrowser kan men cookies weigeren, wat meteen oorzaak kan zijn van een verminderde doorstroming van gegevens.


AANSPRAKELIJKHEID

 

In principe zijn de bezoekers die iets op je website zetten zelf aansprakelijk voor hun uitingen. Het kan ook voorkomen dat je als websitehouder aansprakelijk bent voor iets wat een ander op jouw website heeft geplaatst. Als het bericht overduidelijk onrechtmatig is, bijvoorbeeld als je meteen ziet dat het bericht beledigend is of inbreuk maakt op auteursrechten, moet je het bericht meteen verwijderen. Doe je dat niet, dan ben je aansprakelijk. Het is dus duidelijk dat de websitehouders erover moeten waken dat geen strafbare feiten op het net via de eigen website worden gegooid.

STRAFBAAR

 

In het wetboek van strafrecht staat een aantal delicten die te maken hebben met uitingen. Hoewel je vrij bent om je mening te uiten, stelt het strafrecht daaraan dus enige grenzen. Deze zijn te vinden in de delicten smaad, laster, belediging en discriminatie. 

Smaad is het opzettelijk aantasten van iemands reputatie. Het hoeft niet te gaan om een leugen, ook de waarheid kan als smaad gezien worden wanneer dit iemands reputatie aantast. Aan de andere kant is er natuurlijk de vrijheid van meningsuiting. Er moet dus steeds een afweging gemaakt worden tussen de bescherming van iemands reputatie en de vrijheid van meningsuiting. Dat is een lastige afweging, waarbij het maatschappelijke belang van de uiting vaak een belangrijke rol speelt. Een bewering die nieuwswaarde heeft, zal niet snel smaad opleveren. 

Laster is het zwartmaken van een ander door beweringen te doen die niet waar zijn. Degene die de bewering doet, weet dan dat de bewering onjuist is. 

Een belediging is een opmerking die onnodig kwetsend is. Vaak is deze opmerking wat algemener van aard dan bij smaad, maar de grens tussen smaad en belediging is moeilijk te trekken. 

Discriminatie is het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen mensen (meestal minderheden) op basis van bijvoorbeeld afkomst, ras, geboorteland, geloof, politieke of religieuze overtuigingen, sekse, handicap, leeftijd. 

ANONIEM  : we willen even de aandacht vestigen op het feit dat we geen anonieme opmerkingen of reacties op deze site toelaten. Mensen die zich registreren met een anoniem e-mailadres worden geweigerd of geblokkeerd, zodat ze geen anonieme mededelingen openbaar kunnen maken.


Links


Actuali.be bevat links naar websites of pagina’s van derden. Deze zijn uitsluitend ter goeder trouw geselecteerd en gelden als nieuwe bron van informatie. Actuali.be heeft geen uitstaans met de inhoud van deze websites en pagina’s van derden en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.


Spelling


De teksten worden zoveel mogelijk gecontroleerd op spellingsfouten, schrijffouten of tikfouten.


Auteursrecht


Het gebruik van verschenen informatie op Actuali.be is enkel toegestaan na een uitdrukkelijke vraag aan de hoofdredacteur voor het gebruik van de informatie en mits bronvermelding.


Deze bron geldt als volgt : www.actuali.be. Overtreders kunnen gerechtelijk worden vervolgd bij het linken naar bepaalde onderdelen van deze website zonder schriftelijke toestemming. Het is ondermeer verboden kopieën te maken, tenzij dat het geldt voor thuisgebruik. Ook aanpassingen, bewerken of wijzigen van de meegedeelde informatie geldt als een inbreuk op het auteursrecht en zal aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging, als dit gebeurt zonder schriftelijke toestemming. Bij eventuele overname van gegevens zijn de tarieven te raadplegen bij de redactie op eenvoudige vraag.


Voor meer informatie of het doorgeven van persberichten kan men terecht op info@actuali.be of op de GSMnrs : 0477/73.81.50 of 0475/97.56.18.


Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden – © 2012 Actuali.be.